מרובעים מתפתחים

מרובעים מתפתחים

מטרת התרגיל: שיפור ביכולת מימוש יתרון על יריבים קרובים
מיומנות מנטאלית: ערנות, ניצול הזדמנויות, יציבות בביצוע
משימותהשייטים ידרשו לזהות מתי הם ביתרון כלפי שאר הצי וינסו לממש יתרון זה על-ידי חצייה לפניהם. שייטים בחיסרון ידרשו להימנע ככל הניתן מלתת לסירות לפניהן לבצע מימוש כזה.
תמורה: רכישת היכולת לזהות באופן מהיר המצאות ביתרון או חיסרון כלפי שאר הצי ולהגיב טקטית בהתאם.
הנחיות ודגשים:
המשתתפים יתחילו את התרגיל בזינוק שער ויפליגו קדמית פתוחה.
משתתף אשר חצה בחרטום את כל שאר המשתתפים מקבל נקודה ויבצע סיבוב ענישה (360 או 720 ע"פ החלטת המאמן)
לאורך התרגיל אסור למשתתפים להפליג יותר מדקה רצופה באותו מפנה.
לאחר כמה דקות תרגול, ניתן לזרוק מצוף מלאה, אותו צריכים להקיף המשתתפים והאחרון אשר מקיף מזניק שער לתרגול נוסף מיד עם עלייתו.
המנצח הוא בעל מספר הנקודות הגבוה בכל התרגול.

ים אמיר